Регламент роботи

 

РЕГЛАМЕНТ   РОБОТИ

 

ТАРТАЦЬКОЇ СІЛЬСКОЇ РАДИ   7  СКЛИКАННЯ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ .

 

СТАТТЯ  1.

 

Сільська рада є органом місцевого самоврядування , що представляє спільні інтереси територіальної громади сіл , повноважень визначених Конституцією України , законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні „

 та іншими законами.

 

СТАТТЯ 2

 

Діяльність сільської ради базується на :

- колективному  вільному обговоренні і вирішенні питань , віднесених до її компетенції ,

- законності, гласності ,

- правової , організаційної , територіальної , фінансової самостійності в межах 

  повноважень , визначених Законом України „ Про місцеве самоврядування в  

  Україні  „ та іншими законами ,

- у відповідальності та звітності перед радою уповноважених нею органів , вибраних   

  чи призначених посадових осіб ,

- широкому залучені громадян до управління суспільними справами , реалізації волі 

  виборців через своїх депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні  і 

  діяльності ради ;

- взаємодії з трудовими колективами , громадськими організаціями , іншими 

  органами місцевого самоврядування ;

- дотримання принципу поєднування місцевих та державних інтересів .

 

СТАТТЯ 3

 

Порядок формування і організації діяльності сільської ради , органів депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України , законом „Про місцеве самоврядування в Україні ”, іншими законами , а також даним регламентом .

 

 

 

 

 

СТАТТЯ 4

 

Сільська рада вважається правомочною за умови обрання  не менш  , як двох третин депутатів від загального складу . У разі , якщо до ради обрано  менше двох  третин її складу  , до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання . У разі припинення повноважень деяких депутатів , внаслідок чого  до складу сільської ради входить менш як дві третини  депутатів  , до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу.

Строк повноважень ради – п’ять   років.

 

СТАТТЯ 5

 

Регламент , зміни і доповнення до нього приймаються сільською радою за пропозицією голови ради , постійних комісій , депутатів чи групи депутатів.

 

СТАТТЯ 6

 

В цьому регламенті і розпорядчій частині рішень сільської ради , постійних комісій вживаються такі терміни :

 

- рада – Тартацька сільська рада ;

- сесія – сесія Тартацької сільської ради ;

- загальний склад – загальний склад депутатів Тартацької сільської ради ;

- депутат – депутат Тартацької сільської ради;

- постійні комісії – постійні комісії Тартацької сільської ради;

- регламент – регламент Тартацької сільської ради ;

- вибрати – віддати перевагу комусь для виконання певних повноважень ;

- призначити – затвердити на посаду ;

- запит – заявлення на сесії ради , вимога дати офіційне роз”ясненнячи викласти   

  позицію з питань , які мають суспільне значення.

Інші терміни використовуються згідно їх  загальноприйнятими нормативами утвердженими значеннями , що не допускають подвійного тлумачення.

 

2. СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

СТАТТЯ 7

 

Сільська  рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з планерних

засідань сільської ради , а також засідань постійних комісій .               

  Перша сесія новообраної сільської ради скликається сільською виборчою

комісією не пізніше як через місяць після виборів  за умови   обрання не менше

двох третин депутатів від  встановленою сільською радою  попереднього  скликання

числа  депутатських  мандатів.

   Першу сесію новообраної  ради  відкриває і  веде  голова сільської  виборчої  комісії,  інформує  сільську  раду   про  підсумки    виборів   депутатів  та сільського голови  і  визнання їх повноважень .

 Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної сільської ради і питань , які плануються на її розгляд , формування органів сільської ради , сільська виборча комісія утворює робочу групу з числа новообраних депутатів сільської ради і враховує її пропозиції .

  Робоча група припиняє  свою діяльність після обрання сільського голови.

 

 

 

 

СТАТТЯ 8

 

  Сесія сільської ради проводиться гласно. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України , представники органів державної виконавчої влади , об”єднань громадян , уповноважені представники трудових колективів,

працівники  засобів масової інформації .

  Кількість і категорії осіб , які не є депутатами  , що запрошуються на сесію , визначає і організовує сільський голова.

  Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії , зобов”язані  утримуватись від схвалення чи незгоди. У разі виникнення цих умов , за пропозицією головуючого на сесії , вони можуть бути позбавлені права присутності в залі засідань .

 гласність роботи сільської ради забезпечується.

 

СТАТТЯ 9

 

1.Сесія сільської ради  скликається головою сільської ради в міру необхідності , але 

   не рідше одного разу на квартал.

2. У випадках , якщо сесію сільської ради не скликає сільський голова чи його заступник у строки передбачені регламентом , на вимогу  зазначених у даній статті , сесія може бути скликана за пропозицією не менш , як однієї третини депутатів від загального складу депутатів сільської ради .

3. Рішення про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів і населення через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання , місця проведення та питань , які передбачається винести на розгляд сесії .

4. Проекти рішення  сільської ради , інші документи і матеріали сесії , що виносяться на розгляд сільської ради , надаються депутата не пізніше як за 5 днів до сесії .

 

СТАТТЯ 10

 

1. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія сільської ради .

2. Позачергова сесія скликається сільським головою за власною ініціативою та за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради .

3. Пропозиції та обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі сільському голові з переліком питань , що пропонуються для розгляду.

4. Розпорядження сільського голови про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за три дні до її відкриття , а у термінових

випадках – за один день .

 

СТАТТЯ  11.

 

1. Сесія сільської ради є правомочною , якщо в її засіданні бере участь більше

половини депутатів  від загального складу сільської ради .

2. Реєстрація депутатів , які прибули на сесію розпочинається за годину до відкриття засідання сільської ради .  При необхідності реєстрація також може проводитись перед голосуванням .

 

 

 

 

 

 

СТАТТЯ 12

 

1. Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситись сільським головою. постійними комісіями , депутатами.

2. сільська рада затверджує план роботи на наступний рік , вносить основні питання для розгляду на сесіях .

3. Проект порядку денного сесії готується сільським головою , з врахуванням пропозицій депутатів.

4. Доповіді , співдоповіді , довідкові матеріали і проекти рішень з питань вносяться на розгляд сільської ради , готується постійними комісіями, депутатами.

5. При підготовці питань , що вносяться на розгляд сесії сільської ради  проводиться необхідна перевірка стану справ на підприємствах , установах , організаціях . з найбільш важливих питань , за рішенням ради , вивчається думка виборців.

6. Матеріали і проекти рішень ради , а також пропозиції і зауваження до них в обов”язковому порядку попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями .

7. З врахуванням висновків комісії сільський голова приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення .

8.Питання , які конче потребують розгляду і вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях ,за рішенням сільської ради  можуть вноситись до порядку денного безпосередньо  під час проведення сесії .

9. Пропозиції з уточненням порядку денного вносяться сільським головою, його заступником не пізніше ,як за шість днів до початку роботи сесії .

10. Сільський голова  на сесіях інформує депутатів про зміни та пропозиції до порядку денного . Якщо постійні комісії , депутатські групи чи депутати наполягають на включенні до порядку денного відхилених ним пропозицій , питання вирішуються голосуванням.

11. Порядок денний сесії затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів , які беруть участь в роботі сесії.

 

СТАТТЯ 13

 

1. На  час проведення сесії ради з присутніх депутатів обирається відкритим голосуванням секретар сесії . Секретар організовує запис бажаючих виступити , реєструє депутатські запити ,  довідки , повідомлення, заяви ,  пропозиції та інші , матеріали  депутатів , разом з головуючим дає роз”яснення з питань роботи сесії , тощо .

 

СТАТТЯ 14 .

 

1. Засідання ради відкриває , веде , закриває сільський голова  або його заступник.

2. На початку чергової сесії , ще до обговорення її порядку денного , сільський голова в усній формі інформує депутатів про стан справ в селі , про роботу ради , депутатів.

3. Головуючий на сесії :

   -  забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту ;

   - керує засіданнями ради , слідкує за дотриманням кворому сесії і прийнятого

     порядку денного сесії ;

 -  надає слово доповідачам , співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку  

    надходження їх заявок ;

 - проводить голосування з питань , що потребують прийняття рішень сесії і 

  оголошує його результати ;

 - підписує протоколи засідань сесії .

4. Засідання ради , постійних комісій проводиться державною мовою .

 

 

 

СТАТТЯ 15

 

1. Час для доповіді  на сесії встановлюється до 30 хвилин ,

    - для співдоповіді , інформації – 10 хвилин ,

    - для виступів – 5 хвилин ,

    - для довідок , запитань – 3 хвилини .

2. Депутат по  одному  питанню може виступати не більше двох раз .

3. При розгляді радою питань соціально - економічного та культурного  розвитку , сільського бюджету , звітів про їх виконання обов”язково заслуховуються доповіді , співдоповіді і проводиться їх обговорення .

4. Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень  здійснюється сільським головою .

 

СТАТТЯ 16 .

 

1. З обговорених питань сільська рада приймає рішення . Рішення  ради не повинно суперечити Конституції України та чинному законодавству.

2. Проект рішення спочатку приймається за основу . Якщо  проект внесений  ініціаторами розгляду питання не набрав необхідної кількості голосів  , то при наявності альтернативних проектів з одного питання  , вони ставляться на голосування в порядку надходження.

 у випадках , коли жоден з проектів не набрав  необхідної кількості голосів , сесія утворює узгоджувальну комісію у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного варіанту . При необхідності для роботи  узгоджувальної комісії може  оголошуватись перерва в роботі сесії .

3. Пропозиції , доповнення , зміни зауваження до проектів рішень  а також програм , заходів і т.п. , що приймаються , подаються секретарю сесії в письмовій формі . Ці пропозиції ставляться на голосування тільки після того , як проект рішення буде прийнятий за основу . Кожна поправка голосується окремо . Якщо автор поправки наполягає на виступі , головуючий надає йому слово  часом до 3 хвилин .

  Після голосування всіх поправок , голосується кожен пункт чи стаття , кожний проект рішення в цілому.

4.Сільська рада може також доручити відповідній постійній комісії чи кільком постійним комісіям  підготувати , відредагувати  і винести на повний розгляд текст проекту рішення ради .

5. Головуючий на сесії має право в будь - який  час обговорення  питання на рейтингове голосування .

 

СТАТТЯ 17

 

1. На засіданнях ради  рішення , з питань , що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням . У випадках , передбачених  Конституцією і законами України  цим регламентом або за рішенням ради  проводиться  таємне голосування . рада приймає  таємну форму голосування , якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів .

2. Для проведення відкритого чи таємного голосування і визначення його результатів , як правило , перша сесія нового скликання обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів

 Лічильна комісія зі свого складу обирає голову і секретаря . Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів.

 До лічильної комісії не можуть входити депутати висунуті до складу виборчих органів чи на керівні посади .

3. Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій , що голосується , уточнює їх зміст , нагадує  якою кількістю голосів / чи від загальної кількості депутатів , чи від присутніх на сесії депутатів / може бути прийнято рішення . Голосування з процедурних питань може проводитись без підрахунку голосів – за явною більшістю , якщо жоден з депутатів  не вимагає іншого

 При голосуванні з одного питання  кожен депутат ради має один голос  і подає його за пропозицію , проти неї або утримується при голосуванні.

 Після остаточного підрахунку голосів головуючий  на сесії оголошує результати таємного  голосування / рішення прийнято чи відхилено /

4. Таємне голосування обов”язково проводиться при виборах секретаря сільської ради, при розгляді персональних питань , крім випадків передбачених та визначених цим регламентом .

5. Час і місце таємного голосування , порядок його проведення визначається лічильною комісією згідно з цим регламентом  і оголошується головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням .

Бюлетені для таємного голосування є документом звітності , виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості .

 Праворуч прізвища кандидата розташовується порожній квадрат .

 У бюлетень для таємного  голосування  про проект рішення ради  вноситься запис

„ ПІДТРИМУЮ РІШЕННЯ „  і праворуч проти цього запису – порожній квадрат , нижче –  „ НЕ ПІДТРИМУЮ РІШЕННЯ „    і праворуч  проти цього запису –порожній квадрат.

 На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії  і печатка сільської ради

6. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні  , де обладнано кабіни для таємного голосування , визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином , щоб депутати при підході до неї обов”язково проходили через кабіни .

 Депутат отримує бюлетень і розписується в списку .

 На бюлетені забороняється робити будь - які позначки . Заповнення бюлетеня для таємного депутатом проводиться у кабіні . У квадраті проти прізвища кандидата , за якого голосує депутат робиться позначка” ПЛЮС „  , або інша розбірлива позначка.

 Не дійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка , в яких проставлено більше , ніж одну позначку , в яких не встановлено жодної позначки.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи , які підписує усіма членами лічильної комісії , після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування .

8. Депутат ради зобов”язаний особисто здійснювати своє право на голосування .

9. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування за рішенням сесії проводиться повторне голосування . При виявленні порушень в ході голосування , його наслідки визнаються недійсними .

 10. Рішення ради вважається прийнятим , якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів . Після чого підписується сільським головою   , або заступником у випадках передбачених у п.1 ст.14 даного регламенту.

11. Прийняте рішення розмножується і розсилається відповідним підприємствам     ,

  установам та організаціям , постійним комісіям .

12. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття , якщо не встановлений інший строк їх введення в дію .

13. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами .

14. Пропозиції і критичні зауваження , висловлені депутатами на сесії ради  , подані в письмовій формі голові сесії , а також ті , що викладені в висновках постійних комісій , що  вони не отримали вирішень на сесії , 15 – денний строк розглядаються головою ради і направляється відвідним органам, посадовим особам , які зобов2язані в місячний термін безпосередньо    депутату або постійній комісії , раді .

15. Листи і звернення громадян , що надійшли до сесії ради , розглядаються в порядку , передбаченому законом .

 

 

СТАТТЯ  18

1. В протоколі сесії ради вказуються :

    - назва ради , порядковий номер сесії /в межах скликання /, дата проведення сесії ;

    - кількість обраних в раду , кількість присутніх і відсутніх депутатів ;

 

   - прізвища депутатів і номера виборчих округів , депутатів , які виступили / для осіб , які не є  депутатами – посади /  , а також депутатів , які внесли депутатський запит  або   подали запити / письмово чи усно /    доповідачам ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   - перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів , які проголосували за 

     рішення , проти нього . чи утрималось .

Рішення ради з процедурних питань / про затвердження порядку денного , щодо припинення  обговорень , чи прийняття до відома довідок , тощо / заноситься до протоколу сесії .

2. До протоколу сесії додаються :

    - тексти доповідей і співдоповідей ;

   - рішення прийняті радою ;

   - письмові запити депутатів ;

   -  письмові зауваження і пропозиції депутатів , передані головуючому на сесії;

   - список реєстрації депутатів ;

   - список запрошених осіб ;

   - протокол сесії оформляється в 10- денний термін . Протокол сесії підписується головуючим на сесії ради .

  За достовірність даних записів в протоколі сесії і своєчасне оформлення протоколу несе відповідальність секретар ради .

  Оригінали протоколів сесії зберігаються в сільській раді протягом встановленого строку , а потім здаються в архів .

 

ДЕПУТАТИ , ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ .

 

СТАТТЯ 19 .

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення

сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються  в день першої сесії ради нового скликання . Повноваження депутатів можуть бути припинені достроково у випадках передбачених законом .

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади .Несе обов”язки перед громадою , перед виборцями , виконує їх доручення . Депутат повинен  входити до складу постійної комісії

3. Депутат  зобов”язаний  брати участь в роботі сесій ради , засідань постійних комісій  ради , до складу яких його обрано .

 

СТАТТЯ 20

1. Депутат  має право звернутись до керівників ради та її органів , керівників підприємств , установ та організацій незалежно від їх форм власності , розташованих на території  села з питань , віднесених до відання ради .

 

СТАТТЯ 21 .

1. Депутати можуть добровільно об”єднуватись  в депутатські групи  за чисельністю 

  не менше 5 чоловік. Сільський голова і секретар не можуть входити до складу депутатських груп .

 

 

 СТАТТЯ 22

Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках передбачених Законом України „ Про статус депутатів місцевих рад  „ Крім цього рада може припинити достроково повноваження депутата у випадках :

  - подачі ним заяви про складання депутатських повноважень ;

 - звільнення з роботи і виїзду на постійне місце проживання  за межі села ;

  - виконання вироку суду .

2. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата , яке доводиться до сільської виборчої комісії для прийняття рішення про проведення виборів депутата замість вибулого , відкликаного .  

 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ .

 

СТАТТЯ 25.

1. Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею в строк її повноважень . Постійні комісії діють у відповідності із ст. 47 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні „ і цим регламентом .

  Рада утворює такі постійні комісії  :

 

1. Постійна комісія з питань планування фінансів та бюджету , соціального

    захисту населення та розвитку соціальної сфери.;

 2. Постійна комісія з питань охорони довкілля , раціонального 

   використання земель та земельних відносин ;

 

СТАТТЯ 26

 Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах .

 Персональний склад постійних комісій визначається рішенням ради , але не менше 

 5 депутатів .

  Голосування всіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито .

 

СТАТТЯ 27 .

1. Голова постійної комісії :

    - організовує  роботу комісії ;

   - інформує сільського голову про розгляд питань на сесії

  - скликає і веде засідання комісії .

2. заступник голови комісії :

   - виконує окремі функції голови комісії.

3. Секретар комісії :

  -  організовує ведення протоколу  ;

  - веде діловодство

 - забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією .

4. засідання комісії скликається в міру необхідності

5. Засідання комісії  ведуться відкрито .

6. Рішення і протоколи постійних комісій  зберігаються у справах сільської ради , а потім здаються в архів на постійне зберігання.

 

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ  РАДИ .

 

Рада утворює виконавчий апарат. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень , наданих їй Конституцією України , Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні „ та іншими законами .

 Очолює виконавчий комітет сільський голова .

 До складу виконавчого комітету сільської ради входить також секретар  сільської ради , як секретар виконавчого комітету .

 

 

Секретар сільської ради:                                       О.С.Павлишена    

123